feb 9

Nous ajuts i prestacions per empreses i autònoms

S’han publicat les bases per accedir als nou ajuts i prestacions:

Ajuts directes de la Generalitat de Catalunya:
1.- Línia d’ajuts per empreses amb treballadors en ERTO

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

2.- Línia d’ajuts directes per als treballadors afectats per un ERTO
3.- Ajuts directe a autònoms:

 • Alta anterior a 01.01.2021
 • Base renda 2019 inferior a 35.000 euros
 • Rendiment net d’activitat 2020 inferior a 17.500 euros(o part proporcional si alta posterior a 01.01.2020)
 • Màxim sis persones treballant, incloent els autònoms
 • Al corrent amb AEAT, Generalitat i Seguretat Social
 • No el poden demanar els autònoms col·laboradors

Noves prestacions per cessament d’autònoms (incompatibles amb situacions d’IT, maternitat/paternitat)

1.- Prestació per suspensió d’activitat (tancament obligatori):

 • 472.20 euros/mes
 • Sol·licituds màxim 21 dies des de l’ordre de tancament.
 • Obligació de mantenir-se en alta. No es paga l’autònom
 • Fins a la represa d’activitat màxim 31.05.2021

2.- Prestació ordinària de cessament compatible amb activitat:

 • Carència mínima per atur autònom de 12 mesos
 • Fins el 70% de base d’autònoms
 • Acreditació de reducció de la facturació +50% el 1r SEMESTRE de 2021 respecte el 2n SEMESTRE de 2019 i benefici inferior a 7980 euros (inclou nòmina propia i benefici de la societat, si és el cas)
 • Es paga l’autònom, però la major part el retorna la mútua
 • Fins 31.05.2020
 • Presentació fins 21.02.2021 (si posterior, es cobraria a partir de la presentació)

3.- Prestació extraordinària de cessament per autònoms que no compleixen el requisits del
punt 2

 • 472.20 euros/mes
 • Altes anteriors a 01.04.2020
 • Acreditació d’ingressos 1r SEMESTRE 2021 inferior a 1r TRIMESTRE 2020 i benefici del semestre inferior a 6650.5 euros.
 • Obligació de mantenir-se d’alta. No es paga l’autònom fins 31.05.2021
 • Presentació fins 21.02.2021 (si posterior, es cobraria a partir de la presentació)

 

Leave a Comment