May 2

Declaració renda exercici 2010 fins 30 de juny 2011

Fins al 30 de Juny de 2011 hi ha termini per realitzar la declaració de renda corresponent a l’exercici 2010.

Pots concertar cita contactant-nos a info@vallparadis.es o al telèfon 937 355 444.

Les nostres tarifes són:

 • Revisió i confirmació esborrany: 12€ + IVA
 • Estudi, assessorament i confecció declaració de renda: des de 40€ + IVA

Està obligat a presentar la declaració, si es troba en almenys una de les següents situacions:

 • Ha ingressat per rendiments del treball depenent (o per pensions, siguin o no de la Seguretat Social) més de 22.000 €, si procedeixen d’un sol pagador, o 11.200 € si ha tingut més d’un pagador
 • Si ha tingut rendiments del cabdal mobiliari (interessos, rendiments d’accions, etc.) subjectes a retenció o guanys patrimonials (venda d’immobles, accions…) fins a un límit conjunt d’1.600 €.
 • Si disposa de més d’un immoble (*parquing, segona residència…)
 • Si ha obtingut rendiments del cabdal mobiliari no subjectes a retenció (lletres del tresor) o subvencions a l’habitatge amb el límit conjunt d’1.000 €.
 • Si té dret a algun tipus de deducció, com per adquisició d’habitatge habitual.

La documentació necessària per a l’elaboració de la declaració és la següent:

 • Certificat de retencions del treball o pensió.
 • Rebuts de l’IBI (contribució) de tots els immobles de la seva propietat.
 • En cas de venda d’algun immoble, escriptures d’adquisició i venda del mateix, i totes les despeses que s’haguessin liquidat, inclosa la plusvàlua.
 • Certificats bancaris de rendiments del capital mobiliari (interessos…) i de tots els moviments d’accions o qualsevol altre tipus de producte financer.
 • Si té rendiments d’activitats, relació d’ingressos i despeses (desglossats) de l’exercici.
 • Documents acreditatius dels pagaments efectuats per adquisició d’habitatge habitual, comptes estalvio habitatge i plans de pensions.
 • Justificant de donatius.
 • Lloguers.
 • Despeses de millores d’eficiència energètica.