Jan 23

Empleats de la Llar. Informació Contracte i Règim Seguretat Social

Des de l’1 de Gener de 2012 està vigent el Real Decret 1629/2011 de 14 de Novembre, que regula la relació laboral de caràcter especial d’empleats de la llar familiar.

Com és habitual, des d’Assessoria Vallparadís estarem encantats a assessorar-li sobre aquesta nova disposició legal.

Les principals característiques, són les següents:

Contracte

El contracte es pot celebrar per escrit o de paraula. Si no hi ha pacte escrit, es presumirà que el contracte de treball és per temps indefinit i a jornada completa si la seva durada és superior a quatre setmanes.

Retribució

Respecte la retribució, serà aplicable el Salari Mínim Interprofessional fixat anualment pel Govern. Aquest salari pot ser millorat si hi ha acord entre les parts.

L’empleat de llar, tindrà dret a dues gratificacions extraordinàries per any, que rebrà al Juny i Desembre.

Temps de treball

La jornada màxima setmanal de caràcter ordinari, serà de 40 hores de treball efectiu.

El període de vacances anuals, serà de 30 dies naturals, amb un mínim de 15 dies naturals consecutius.

Extinció del contracte

L’acomiadament del treballador, es produirà mitjançant notificació escrita.