Nov 20

Modificacions en IVA, Mòduls i Pagaments en Efectiu

La publicació de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, implica diferents canvis importants en:

 

Pagaments en Efectiu

Des del 19 de Novembre, no es poden realitzar pagaments i cobraments en efectiu per factures d’import superior a 2.500€. Només es poden realitzar mitjançant mitjans exclusivament bancaris.

 

Nous límits d’ingressos en Mòduls

  • Transport: 300.000€

 

  • Construcció i activitats relacionades: 225.000€, amb casos específics de 50.000€ si es factura majoritàriament a empreses, autònoms o professionals

 

  • Resta: 450.000€ (sense canvi)

Canvi IVA en construcció

Les empreses/autònoms que es dediquin a la construcció i/o rehabilitació d’edificacions i els seus clients siguin els promotors, contractistes o subcontractistes de l’obra, en les seves factures emeses no es repercutirà l’IVA, és a dir que no posaran IVA en les seves factures i per tant no ho cobraran.

El subjecte passiu de l’impost serà el propi destinatari de les obres que s’auto repercutirà i es deduirà (si té dret) l’IVA d’aquestes factures.

Qui emeti la factura podrà seguir deduint-se l’IVA de les factures que hagi suportat, la qual cosa implica que haurà de sol·licitar futures devolucions d’IVA.

Cal destacar que aquesta modificació només aplica a obres de construcció i de rehabilitació i les d’urbanització de terrenys, NO per a les reformes.