Nov 18

Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques

El proper dia  finalitza el termini de presentació de l’Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques, impost especial creat per la Generalitat de Catalunya.

Segons aquest impost són actius no productius els que es cedeixen de manera gratuïta a propietaris o socis, totalment o parcialment, per al seu gaudi, llevat que paguin a la societat el seu ús a preu de mercat, o bé el tinguin inclòs com a retribució en espècie en la seva nòmina. Els actius afectes a aquest impost són els següents:

  • Béns Immobles
  • Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls
  • Embarcacions d’esbarjo
  • Aeronaus
  • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior als el que estableix la Llei de l’Patrimoni Històric.
  • Joies

Exemple de Tributació:

Vehicle BMW Sèrie 8 Coupe
Valor: 140.400,00 €
Quota a pagar: 294,84 €

Immoble
Immoble amb valor cadastral: 478.936,25 €
Quota a pagar: 1.637,00 €
Per aquest motiu, han de facilitar-nos abans de 25 de novembre, una relació detallada per a cada un dels exercicis (2017, 2018 i 2019), dels possibles béns de la societat que puguin estar afectats a aquest impost. Amb aquesta informació, podrem estudiar la seva situació i vinculació i, si s’escau, fer els càlculs corresponents per determinar la quota de l’impost i confeccionar-i presentar-lo abans de 30 de novembre de 2019

Aquest impost va ser aprovat en 2017, amb la Llei 6/2017 de 09 de maig i va ser recorregut pel Govern d’Espanya a l’Tribunal Constitucional, que al seu torn, mitjançant sentència 28/2019 de 28 de febrer ha fallat a favor de la Generalitat de Catalunya, de manera que mitjançant el RD Llei 8/2019 de 14 de maig i l’ordre VEH / 123/2019 de 20 de juny, ha determinat els terminis de presentació de l’impost de el 01 d’octubre a l’30 de novembre, per als exercicis 2017, 2018 i 2019.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte al respecte.

Leave a Comment