Fiscal

Comptem amb l’experiència necessària per a assessorar-vos en qualsevol assumpte amb transcendència tributària.

 • Confecció i presentació davant les autoritats fiscals de declaracions tributàries
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Impost de societats (IS)
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost de successions i donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre la renda de no residents
 • Declaracions censals

 

 • Assessorament específic en operacions i transaccions amb implicacions tributàries

 

 • Optimització i planificació fiscal

 

 • Operacions de reestructuració empresarial

 

 • Assistència en inspeccions fiscals